Tư vấn khấu trừ thuế TNCN đối với trả cổ tức bằng tiền

Các thành viên của Trung tâm lưu ký chỉ có trách nhiệm trả số tiền còn lại và chứng từ khấu trừ thuế của Cty cho cổ đông.

Trong đó, tại tiết 1.2.2, điểm 1.2, khoản 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn như sau: “Trước mỗi lần trả lợi tức, cổ tức cho cá nhân đầu tư vốn, các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân (x) với thuế suất 5%”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các Cty thực hiện trả cho các cổ đông thì Cty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại Luật và Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

Trường hợp cổ phiếu của Cty đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì trước khi trả cổ tức cho các cổ đông, Cty có trách nhiệm đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn nêu trên.

Các thành viên của Trung tâm lưu ký chỉ có trách nhiệm trả số tiền cổ tức còn lại và chứng từ khấu trừ thuế của Cty cho cổ đông.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *