Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền

Đăng ký hoạt động thương mại của thương nhân bị xóa trong những trường hợp sau đây: (a) Nhà ngừng kinh doanh hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh; (b) Nhà bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
Cơ quan đăng ký:

Bộ Thương mại:Đăng ký hoạt động nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam; và ngược lại.

Sở Thương mại: thực hiện đăng ký đối với hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước trừ hoạt động chuyển giao qua ranh giới Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký:

Khi đăng ký hoạt động nhượng quyền, nhà nhượng quyền cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau: (i) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền theo mẫu của Bộ Thương mại; (ii) Bản giới thiệu về nhượng quyền theo mẫu; (iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, đối với nhà nhượng quyền nước ngoài có thể thay thế bằng giấy tờ khác có giá trị tương đương; (iv) Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ; (v) Trường hợp là nhà nhượng quyền thứ cấp, cần cung cấp thêm giấy tờ chứng minh sự chấp thuận cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu.

Chú ý:mọi giấy tờ phải được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc dịch sang tiếng Việt có công chứng. Các giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà nhượng quyền nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

Tiếp nhận hồ sơ:

Khi nộp hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền, nhà nhượng quyền sẽ nhận được một giấy biên nhận hồ sơ do cơ quan đăng ký cấp. Nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, cơ quan đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà nhượng quyền để bổ sung hồ sơ. Kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà nhượng quyền việc chấp nhận hay không và nêu rõ lý do nếu không chấp nhận.

Thay đổi nội dung đăng ký – Đăng ký lại:

Các trường hợp phải đăng ký lại hoạt động nhượng quyền do chuyển trụ sở chính sang tỉnh thành khác, nhà nhượng quyền cũng phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trên kèm theo Thông báo chấp nhận đăng ký trước đây. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký lại, nhà nhượng quyền phải có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan đăng ký trước đây bằng văn bản theo mẫu của Bộ Thương mại.

Khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong Phần A Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại, trong thời hạn 30 ngày, nhà nhượng quyền phải thông báo cho cơ quan đăng ký về những thay đổi đó bằng văn bản theo mẫu của Bộ Thương mại và gởi kèm những tài liệu liên quan về những thay đổi đó.

Xóa đăng ký:

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân bị xóa trong những trường hợp sau đây: (a) Nhà nhượng quyền ngừng kinh doanh hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh; (b) Nhà nhượng quyền bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *