Cơ quan, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ di dời theo quy hoạch

Tiền lương và (nếu có) làm căn cứ tính hỗ trợ nêu trên là tiền lương theo thang, bảng lương thực tế tại thời điểm ngừng việc hoặc nghỉ việc.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo xây dựng đô thị. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ khi phải di dời.

Cụ thể, công chức, viên chức, người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà đã làm việc từ 12 tháng trở lên tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời, khi nghỉ việc được hỗ trợ 1 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm thực tế làm việc và 6 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) để tìm việc làm mới.

Người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà đã làm việc từ 6 tháng trở lên tại doanh nghiệp phải di dời tính đến thời điểm ngừng việc, trong thời gian ngừng việc được hỗ trợ 1 tháng tiền lương và phụ cấp tiền lương (nếu có) cho mỗi tháng ngừng việc, nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) làm căn cứ tính hỗ trợ nêu trên là tiền lương theo thang, bảng lương thực tế tại thời điểm ngừng việc hoặc nghỉ việc.

Đối với doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời do ngừng kinh doanh với mức 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 3 năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận; thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế phải ngừng kinh doanh nhưng không quá 2 năm. Bên cạnh đó, hỗ trợ đào tạo nghề bằng hình thức dạy nghề cho số lao động tuyển mới để làm việc tại vị trí mới với mức 500.000 đồng/người/tháng, thời gian tối đa là 12 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong thời gian chưa được nhận khoản hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới mà phải vay của các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới thì được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư.

Đối với dự án đầu tư do doanh nghiệp 100% vốn nhà nước liên doanh với nhà đầu tư khác thành lập pháp nhân mới thực hiện thì hỗ trợ theo số vốn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phải góp.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *